notícies

« Ves enrere

Cursos ANGLÉS A2 i B2

Cursos ANGLÉS A2 i B2

A la fi del mes de juny van començar les classes dels cursos Inglés A2 i Inglés B2 en el nostre centre.
Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com escrita, en situacions quotidianes, que requerisquen comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versen sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguen expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.
Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguen presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A2 i nivell B2, respectivament, del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MCERL).