« Ves enrere

Bases reguladores de les ofertes per “Auxiliar plans de contingència platges COVID 19”

Bases reguladores de les ofertes per “Auxiliar plans de contingència platges COVID 19”

L'Agència Valenciana de Seguretat i Respostes a les Emergències necessita contractar amb caràcter d'urgència a 1.000 persones per a actuar com a "Auxiliar plans de contingència platges COVID 19".
Els àmbits geogràfics en els quals es desenvoluparan les tasques d'aquestes persones seran provincials, (Alacant 418, Castelló 234 i València 348).
 
REQUISITS DELS CANDIDATS/AS:
Requisits per a ser nomenat funcionari interí grup C2:
➢ Títol d'Educació Secundària Obligatòria.
➢ Nacionalitat espanyola o alguna altra que conforme al que es disposa en l'article 54 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, permeta l'accés a l'ocupació pública
Requisits FSE:
➢ Menor de 30 anys.
➢ Aturat/a Altres
requisits:
➢ Permís de conduir tipus B.
 
CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL:
 
Funcionari interí de la GVA
Nivell i salari: Grup C2 12 E015.
http://www.gvaoberta.gva.es/es/retribuciones-empleados
Duració del contracte: 24 juny a 7 de setembre 2020.
Jornada de 38 hores i 45 minuts.
Treball en horari de 10 a 20 hores, inclosos caps de setmana, alternant 2 dies de treball i 2 de descans.
Mobilitat dins de l'àmbit geogràfic provincial.
 
Tasques a realitzar:
➢ Vetlar pel compliment per part de les persones usuàries de les platges de les mesures de distanciament social tant en la zona seca com en els accessos.
➢ Fer tasques emmarcades en l'àmbit de la comunicació i informació del document de Guia de Platges Segures.
➢ Col·laborar en el control d'accés i aforament de platges.
➢ Assegurar el correcte ús per part de les persones usuàries de les platges, dels itineraris marcats per a l'entrada i eixida de la zona seca.
➢ Col·laborar amb els Ens Gestors a ordenar i planificar un adequat gaudi del bany.
➢ Notificar les incidències a la Policia local a través de les comunicacions que els seran entregades.
➢ En cas de produir-se una Emergència contactaran amb l'1.1.2.
➢ Informar diàriament i sempre que així siga requerit pel Centre de Coordinació, o lloc de coordinació en el qual es delegue, de la situació de la platja referent a ocupació i incidències
 
PROCÉS DE SELECCIÓ:
 
Es publicaran en *Punt LABORA https://puntlabora.gva.es/puntlabora/ tres ofertes, una per cada PROVÍNCIA:
➔ Núm. d'oferta: 546813/0 Denominació: "*Prov. ALACANT - Auxiliar plans de contingència platges COVID 19"  
➔ Núm. d'oferta: 546805/0 Denominació: "*Prov. VALÈNCIA - Auxiliar plans de contingència platges COVID 19"
➔ Núm. d'oferta: 546812/0 Denominació: "*Prov. CASTELLÓ - Auxiliar plans de contingència platges COVID 19"
 
Les persones interessades podran postular-se com a candidates en el següent TERMINI d'URGÈNCIA:
■ des del dimecres 10 de juny
■ a les 14 hores del divendres 12 de juny
 
Els persones interessades poden postular-se solament a una oferta. (Si es presenten a més d'una oferta, el sistema tindrà en compte l'última inscripció).
 
Per a postular-se a una oferta, la persona interessada haurà d'inscriure's prèviament o estar inscrita en LABORA com a demandant d'ocupació en situació d'aturat/a.
 
No és necessari tindre sol·licitada cap ocupació concreta, ni tindre experiència prèvia en aquesta ocupació.
Sí que és necessari complir els requisits establits en l'oferta i disposar de la documentació que els acredite:
➢ Títol d'Educació Secundària Obligatòria.
➢ Nacionalitat espanyola o persones nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
➢ Menor de 30 anys.
➢ Permís de conduir tipus B.
 
Entre totes les persones que s'hagen postulat com a candidates, el sistema informàtic efectuarà una preselecció de 1.250 persones, ordenant en primer lloc a les persones que hagen romàs més temps d'alta en desocupació (sumant tots els períodes) i, en cas d'empat, seleccionant a la persona de major edat amb el límit del requisit de 30 anys.
 
Les 1.250 persones preseleccionades rebran un correu electrònic en finalitzar el termini de presentació de candidatures, en el qual es facilitarà un enllaç per a un tràmit telemàtic on hauran d'aportar la documentació acreditativa dels requisits:
● còpia del DNI/NIE (totes dues cares)
● copia titulació acadèmica
● copia permís conduir B
 
Aquest tràmit de presentació de la documentació haurà de completar-se abans del dilluns, 15 de juny a les 23.59 hores.
Per a identificar-se en aquest tràmit i presentar la documentació requerida, les persones preseleccionades usaran el codi PIN (AutoServef).
 
L'Agència Valenciana de Seguretat i Respostes a les Emergència comprovarà la documentació aportada per les 1.250 persones preseleccionades i efectuarà el nomenament de 1.000 persones com a funcionaris interins grup C2, segons l'ordre dels llistats de major a menor període de permanència en desocupació, quedant la resta de candidats com a reserva per a possibles baixes i/o renúncies.