Informació general

Visualització de contingut web

Què és Eures?

És una xarxa de cooperació creada per la Comissió Europea i els serveis públics d'ocupació de l'Espai Econòmic Europeu per facilitar la lliure circulació de treballadors.

Aquesta Xarxa EURES, mitjançant els seus consellers en tot Europa, proporciona informació sobre ofertes d'ocupació i condicions de vida i treball als països comunitaris, la qual cosa facilita la mobilitat dels ciutadans europeus.

Al mateix temps, possibilita a l'empresari la difusió de les seues ofertes d'ocupació fora de l'àmbit nacional (en qualsevol dels països de l'Espai Econòmic Europeu) per a la contractació de treballadors/res de qualsevol estat membre , per a la qual cosa no es necessita permís de treball, i eleva així el nivell del seu personal, amplia les seues activitats i contribueix a la consolidació del mercat únic europeu.

La xarxa Eures té una àmplia experiència en processos de selecció internacionals.

Vídeo Testimonis Eures

Visualització de contingut web

Quins serveis m’oferix?

A través del portal Eures podràs obtindre:

 • Accés directe a la base de dades d´ofertes d´ocupació als distints països de l´espai comunitari.
 • Informació actualitzada de cada país sobre les condicions de vida i de treball.
 • Curriculum vitae en línia: punt de trobada de demandants i empresaris.
 • Multitud d´enllaços amb pàgines útils als distints països.
 • Enllaç amb el portal PLOTEUS, que informa de les possibilitats de formació a Europa.

 Quan hages posat en marxa el teu projecte de mobilitat, si demanes un assessorament específic i sempre abans d´anar-te'n pots sol·licitar cita prèvia amb el teu conseller Eures.

Visualització de contingut web

Què suposa la lliure circulació?

La lliure circulació de treballadors en els països de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) és un dret fonamental, que permet als seus ciutadans treballar i establir-se lliurement, sense necessitat de permís de treball, en qualsevol país membre, tot garantint igualtat de drets amb els nacionals d'aquest país. Aquest dret es fa extensiu als teus familiars, qualsevol que siga la teua nacionalitat.

Com a ciutadà d'un país de l'Espai Econòmic Europeu pots residir en qualsevol d'aquests països: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croâcia, Xipre, Dinamarca, Espanya, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Bulgària i Suècia, i països que pertanyen a l'Espai Econòmic Europeu: Islàndia, Liechtenstein i Noruega, a més de Suïssa.

Els membres de la teua família (cònjuge, descendents o ascendents a càrrec), independentment de la teua nacionalitat, poden acompanyar-te i gaudir d'aquest dret de residència. Aquest permís està garantit per als treballadors/eres autònoms/es o per compte d'altre, no obstant això en el cas que sigues estudiant, inactivo/a o jubilat/ada, la teua concessió  està condicionat que pugues demostrar que no vas a suposar una càrrega econòmica i/o social per al país d'acollida.

Si decideixes buscar treball en un altre país no podran exigir-te que l'abandones si demostres que busques activament ocupació i i que tens possibilitats de trobar-la encara que hagen finalitzat els terminis establits.

Consulta ací quines normes regeixen per a tu

Més informació:

Visualització de contingut web

Les teues qualificacions acadèmiques i/o professionals estan reconegudes en el país on vols anar?

Alguns països supediten l'accés a determinades activitats, que poden ser tan autònomes com per compte d'altre, a la possessió de títols, diplomes, certificats o qualificacions específiques.

En aquests casos serà necessari sol·licitar el seu reconeixement a efectes professionals, davant els organismes competents de cada estat d'acollida.

La finalitat d'aquest reconeixement és exclusivament professional, és a dir, condueixen a l'autorització d'exercici d'una professió concreta.

Pots consultar informació específica per a cada país sobre autoritats competents i professions regulades a través d'internet en les adreces següents de la Xarxa enic-naric i al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport o contactant amb el teu conseller eures.

Visualització de contingut web

Puc estudiar a Europa?

Consulta el Portal Europeu de la Joventut i el Ploteus, que informa sobre possibilitats de formació a Europa. Et permetrà adquirir noves competències lingüístiques o millorar-les, conéixer una cultura diferent, fer amics de qualsevol part del món i, a més, és positiu per al teu CV. Aquesta secció recull les possibilitats de formació en qualsevol part d'Europa.

Visualització de contingut web

Seguretat Social: Cotitzacions i desocupació

Els sistemes nacionals de Seguretat Social canvien considerablement d'un país a un altre del EEE. No obstant això, la normativa comunitària permet evitar que la ciutadania europea es trobe en situació de desavantatge pel que fa als seus drets de seguretat social en el moment de traslladar-se. En principi el treballador/a  està assegurat/ada en el país en què treballa.

Tu i la teua família teniu dret  a rebre el mateix tracte en matèria de seguretat social i poden rebre les mateixes prestacions que la ciutadania del país d'acollida.

Més informació en: Els seus drets de Seguretat Social en altres països europeus

Les cotitzacions

La mobilitat laboral no pot perjudicar-te, per a això la Unió Europea ha establit l'anomenat principi de totalització de períodes que significa que els períodes de cotització, ocupació o residència completats d'acord amb la legislació d'un estat membre es tenen en compte si és necessari per a reconéixer el dret a prestació segons la legislació d'altre estat. Per això, si treballes en un altre país no oblides informar-te del document portàtil U001 (antic E-301).

La desocupació

Si estàs rebent prestacions o subsidi per desocupació, pots exportar aquest dret per a buscar un treball durant un període màxim de 3 mesos, prorrogable per altres tres, prèvia sol.licitud. Per a això se t'exigirà haver estat a disposició del Servei Públic d'Ocupació del país d'origen, almenys durant 4 setmanes, comunicar el mateix fet real de la teua partida i inscriure't en el Servei Públic d'Ocupació del país de destinació en un termini de 7 dies.

Abans d'eixir a un altre país de l'Espai Econòmic Europeu, has d'anar al teu Espai LABORA per a comunicar-ho, i sol·licita cita prèvia per a informació en l'àrea de prestacions.

Visualització de contingut web

L’assistència sanitària

Si eres beneficiari/ària de la Seguretat Social, has d'obtindre abans d'eixir d'Espanya la Targeta Sanitària Europea.

Aquesta targeta és individual i certifica el dret del seu titular a rebre les prestacions sanitàries que siguen necessàries des d'un punt de vista mèdic, durant una estada temporal en qualsevol dels països integrants de l'Espai Econòmic Europeu i Suïssa.

El període de validesa consta en la Targeta Sanitària Europea. La sol.licitud es realitza a través d'Internet.

L'assistència sanitaria és gratuïta en la majoria de països. En canvi, en alguns d'ells hauràs de pagar part o la totalitat del cost. És important que guardes rebuts i factures perquè després et reemborsen els diners.

Visualització de contingut web

Què passa amb els impostos?

No hi ha lesgislació comunitària específica en matèria d'impostos, però s'ha tingut en compte evitar la doble imposició de les rendes de les persones que tenen ingressos procedents de diferents països i la no-discriminació respecte dels nacionals.

Habitualment es tributarà en el país on es tinga la residència fiscal.

Convé que t'informes sobre els sistemes tributaris en els organismes competents, pots consultar les adreces en les guies d'informació pràctica per a treballar en el EEE.

Visualització de contingut web

El que no ha d’oblidar

Si ixes a un altre país comunitari per a treballar, buscar treball o per a fer una entrevista de selecció no has d'oblidar:

 • Passaport o DNI en vigor.
 • Fotocòpia de la partida de naixement i llibre de família. (segons països)
 • Targeta Sanitària Europea expedida per la Seguretat Social.
 • Informar-te del reconeixement professional si vols exercir una activitat regulada.
 • Curriculum traduït, cartes de presentació i de referència d'altres treballs, títols acadèmics i cursos.
 • Altres permisos i llicències que consideres adequats (carnet de conduir, ...)
 • Diners per a les primeres despeses (allotjament, desplaçaments, manutenció...)

Abans d'eixir, no dubtes a contactar amb els consellers EURES de la teua província.

Visualització de contingut web

Abans de tornar

Sol·licitar els documents que acrediten la teua relació laboral (nòmines, contractes,...)

Contactar amb l'autoritat fiscal per a regularitzar la teua situació pel que fa als impostos.