Corporacions locals, mancomunitats, diputacions

Foment de l'ocupació

« Ves enrere

EMPUJU-2018. Programa de subvencions per a la contractació de persones jóvens per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, per a l'exercici 2018.

EMPUJU-2018. Programa de subvencions per a la contractació de persones jóvens per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, per a l'exercici 2018.

Normativa

Tramitació y models de sol·licitud

Models de sol·licitud

  • HOR0003V Domiciliació bancària
  • HOR0064E  Declaració responsable de no trobar-se en cap dels supòsits dels articles 13.2, 13.3 i 34.5 de la Llei 38/2003 General de Subvencions
  • EMP0024E  Certificat del secretari/a Interventor/a en el que conste la disposició de la finançament
  • EMP0435E  Annex I.  Contractació de jóvens inscrits en el Sistema de Garantia Juvenil    

Llistat imports proposats de concessió en el programa  EMPUJU

Fase de selecció de treballadors

LLISTAT DE TITULACIONS DE LES PERSONES JOVES DESOCUPADES

Els llistats següents recullen, a data ,30 d'abril de 2018 i desglossades per municipi, les titulacions de les persones joves aturades inscrites com a demandants d'ocupació en el SERVEF.

El nombre de titulacions que apareix en cada municipi pot ser que no coincidisca amb el número total de persones joves aturades inscrites com a demandants d'ocupació en el SERVEF perquè una mateixa persona pot comptar amb més d'una titulació i perquè hi ha persones desocupades que, per mancar de titulació o per no haver-la declarat en el moment de la inscripció, no apareixen comptabilitzades.

Cal advertir que aquests llistats tenen un caràcter merament orientatiu, ja que, a causa del caràcter dinàmic del registre de persones desocupades, la informació que recullen (a dia 28 de febrer de 2018) pot no ser coincident amb la qual s'extraga quan la corporació local present l'oferta de treball en el Centre SERVEF d'Ocupació.

Llistat nombre de persones desocupades menors de 30 anys

Llistat per titulació de persones desocupades menors de 30 anys per municipi

NOTA: Si en obrir algun d'aquests documents apareix un avís en anglés en què s'adverteix que "per a veure el contingut complet d'aquest document, necessiten una versió posterior del visor de PDF", poden  fer una d'aquestes dos accions:

  • Descarregar-se una versió posterior del visor de PDF
  • O bé descarregar-se el document al seu PC i emplenar-lo des del seu PC

Els recordem que tots aquests documents es poden guardar

 

Models de justificació i liquidació

Documentació a aportar en el termini de 2 mesos des de la notificació de la resolució de concessió
  • EMP0439E Documentació justificació i liquidació
(En cas que els contractes subvencionats es corresponguen amb diferents comptes de cotització de l'entitat beneficiària, haurà de presentar un exemplar d'aquest imprés per a cadascuna dels comptes de cotització, de manera que en l'apartat D es relacionaran els treballadors els contractes dels quals estiguen associats al compte indicat)
Enllaç del que s'obté el justificant de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors
 

NOTA IMPORTANT:  Les dades que es facen constar en l'emplenament d'aquest formulari inicial d'indicadors han d'anar referides a la situació del jove en el dia anterior a la data d'inici del contracte.

Si la persona jove contractada disposa de codi autoservef, punxar ací

Si la persona jove contractada no disposa de codi autoservef, punxar ací


Portlets niats