Corporacions locals, mancomunitats, diputacions

Foment de l'ocupació

« Ves enrere

EMCUJU-2018. Programa de subvencions destinat a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

EMCUJU-2018. Programa de subvencions destinat a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

Normativa

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud

  • HOR0003E Domiciliación bancaria
  • HOR0064E Declaración responsable de no encontrarse en ninguno de los supuestos de los artículos 13.2, 13.3 y 34.5 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones
  • EMP0024E Certificado del Secretario/a Interventor/a en el que conste la disposición de la financiación
  • EMP0388E Anexo I. Contratación de jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil   

Llistat d'imports propossats de concessió en EMCUJU

Fase de selecció de treballadors

LLISTAT DE TITULACIONS DE LES PERSONES JOVES DESOCUPADES

Els llistats següents recullen, a data, 30 d'abril de 2018 i desglossades per municipi, les titulacions de les persones joves aturades inscrites com a demandants d'ocupació en el SERVEF.

El nombre de titulacions que apareix en cada municipi pot ser que no coincidisca amb el número total de persones joves aturades inscrites com a demandants d'ocupació en el SERVEF perquè una mateixa persona pot comptar amb més d'una titulació i perquè hi ha persones desocupades que, per mancar de titulació o per no haver-la declarat en el moment de la inscripció, no apareixen comptabilitzades.

Cal advertir que aquests llistats tenen un caràcter merament orientatiu, ja que, a causa del caràcter dinàmic del registre de persones desocupades, la informació que recullen (a dia 30 d'abril de 2018) pot no ser coincident amb la qual s'extraga quan la corporació local present l'oferta de treball en el Centre SERVEF d'Ocupació.

Finalment, cal assenyalar que, sense perjudici que el llistat reflecteix tot tipus de titulacions, les contractacions que s'efectuen en virtut d'aquestes ajudes, hauran de respectar en tot cas el que es disposa en l'apartat 2 del resolc quart de la convocatòria, és a dir, no resultaran admissibles (entre altres), les titulacions de Batxillerat, Educació Secudandaria Obligatòria o Formació Professional Bàsica

Llistat per titulació de persones desocupades menors de 30 anys per municipi

NOTA: Si en obrir algun d'aquests documents apareix un avís en anglés en què s'adverteix que "per a veure el contingut complet d'aquest document, necessiten una versió posterior del visor de PDF", poden  fer una d'aquestes dos accions:

  • Descarregar-se una versió posterior del visor de PDF
  • O bé descarregar-se el document al seu PC i emplenar-lo des del seu PC

Els recordem que tots aquests documents es poden guardar

Models de justificació i liquidació

Documentació a aportar en el trermini de 2 mesos desd de la notificacio de resolución de concessió

  • EMP0439E Documentació justificació i liquidació

(En cas que els contractes subvencionats es corresponguen amb diferents comptes de cotització de l'entitat beneficiària, haurà de presentar un exemplar d'aquest imprés per a cadascuna dels comptes de cotització, de manera que en l'apartat D es relacionaran els treballadors els contractes dels quals estiguen associats al compte indicat)

Enllaç del que s'obté el justificant de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors:

NOTA IMPORTANT: Les dades que es facen constar en l'emplenament d'aquest formulari inicial d'indicadors ha d'anar referits a la situació del jóven en el dia anterior a la data d'incio del contracte.

Si la persona jove contractada disposa de codi autoservef, punxar ací

Si la persona jove contractada no disposa de codi autoservef, punxar ací


Portlets niats