Formació per a persones ocupades

Visualització de contingut web

Persones destinatàries

Almenys el 70% dels participants en este programa hauran de ser persones treballadores en empresas en empreses o centres de treball situats en la Comunitat Valenciana o treballadores autònomes residents en aquesta. Les persones desocupades participants en un programa de formació hauran d'estar inscrites com a desocupades en els Espai Labora, i hauran de suposar un màxim del 30% de l'alumnat participant en el programa.

Visualització de contingut web

Tipologia dels programes de formació

 • Programes de formació sectorials: es componen d'accions formatives dirigides a la formació de persones treballadores, d'interés general per a un determinat sector i per a satisfer necessitats específiques de formació d'aquest. Estes accions també poden dirigir-se al reciclatge i a la requalificació de personal procedent de sectors en situació de crisi.
 • Programes de formació transversals: estan compostos per accions formatives dirigides a obtenir competències transversals en dicersos sectors de l'activitat econòmica que han de ser objecte d'atenció prioritària per a donar resposta a les tendències identificades i afavorir l'ocupabilitat i mobilitat intersectorial de les persones treballadores.

A fi d'atendre les necessitats formatives de les persones treballadores de l'economia social y autònomes, aquestes podran participar en els programes de formació sectorials i transversals.

Aquests programes podrán incloure accions formatives dirigides a l'obtenció de les competències clau per a l'accé als certificats de professionalitat de nivell 2 o de nivell 3.

Visualització de contingut web

Drets de l'alumnat

L'alumnat gaudirà de la gratuïtat de la formació.

L'alumnat desocupat estarà subscrit a una pòlissa d'assegurança d'accidents que haurà de contenir, com a mínim, les cobertures següents:

 • Mort per accident
 • Invalidesa absoluta i permanent per accident
 • Invalidesa permanent parcial per accident, que serà la que corresponga segons barem
 • Assistència sanitària per accident amb cobertura equivalent a  la de l'assegurança escolar

LABORA, amb la petició telemàtica prèvia formulada per les entitats beneficiàries, expedirà el certificat individualitzat d'aprofitament de l'alumnat que haja superat el curs o algun del seus mòduls, amb detall dels mòduls superats i la seua duració. Així mateix es consignaran les dades de registre del certificat.

Si el curs es correspon totalment o parcialment amb un certificat de professionalitat, s'emetrà amb la sol·licitud prèvia de l'alumnat davant de la direcció general competent en matèria de formació per a l'ocupació el certificat de professionalitat o l'acreditació parcial acumulable de les unitats de competència que corresponguen.

Visualització de contingut web

Ajudes a l'alumnat desocupat

Les persones desocupades que assistisquen a algun d'aquestos  programes de formació percebran en concepte d'ajuda de transport, amb la sol·licitud prèvia, 1,5 euros per dia d'assistència.

Les persones desocupades amb discapacitat percebran addicionalment una beca de 9 euros per dia d'assistència. La discapacitat haurà de ser acreditada per l'Administració competent.

Visualització de contingut web

Normativa

 •  Recuperación de la Formación Profesional para el Empleo presencial en la etapa inicial de la nueva normalidad.
 • RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, sobre continuació de procediments indispensables per a la protecció de l'interés general derivats de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid19
 • RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2019, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per a dur terme accions formatives dirigides prioritàriament a persones amb ocupació amb càrrec a l'exercici pressupostari 2020, en aplicació de l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es deplega el Reial Decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de septembre, per la cual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'ámbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament, i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu financament.
 • Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por al que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en l'ámbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament, i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu financament.
 • Reial Decret 694/2017, de 3 de juliol,  pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de septembre, per la cual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'ámbit laboral.
 • Lei 30/2015, de 9 de septembre,  per la cual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'ámbit laboral.