Visualització de contingut web

Quina documentació necessite?

Per a justificar l'experiència laboral dins del sector professional que establisca la convocatòria:

  • Si eres treballador/a assalariat/ada: original o còpia compulsada del certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat a què estigues afiliat, on conste l'empresa, la categoria professional (grup de cotització) i el període de contractació, així com també l'original o la còpia compulsada del Contracte de Treball o el certificat de l'empresa on hages adquirit l'experiència laboral, en la que conste específicament la duració dels períodes de prestació dels contractes, l'activitat desenvolupada i l'interval de temps en què has realitzat la dita activitat.
  • Si eres treballador/a autònom/a o per compte propi: certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social dels períodes d'alta en la Seguretat Social en el règim especial corresponent, i descripció de l'activitat exercida i del temps en el qual ho has realitzat.
  • Si eres voluntari/a o becari/a: certificat de l'organització on hages prestat el servei.

Per a justificar la formació relacionada amb el sector professional que establisca la convocatòria:

  • Document que acredite els continguts i les hores de la formació relacionada amb les competències professionals que es vol demostrar.
  • Qualsevol documentació que cregues convenient aportar per a completar i justificar els teus coneixements professionals.