Centres especials d'ocupació

« Ves enrere

Subvencions públiques destinades al foment de l'ocupació de persones amb diversitat funcional / discapacitat en Centres Especials d'Ocupació y enclavaments laborals per a l'exercici 2018

Subvencions públiques destinades al foment de l'ocupació de persones amb diversitat funcional / discapacitat en Centres Especials d'Ocupació y enclavaments laborals per a l'exercici 2018

Normativa


ECMSAL Ajuda Salarial: Foment de d'ocupació en Centres Especial d'coupació per a persones amb diversitat funcional/discapacitat que tinguen reconeguda una diversitat funcional/discapacitat  en grau igual o superior al 33 % (foment de l'ocupació de persones amb diversitat funcional/discpacidad) SERVEF 2018

IMPORTANT: S'AMPLIA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS FINS Al DIA 3 DE JULIOL DE 2018

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud

 • HOR0003E Domiciliació bancària
 • HOR0071E Dades per a la notificació electrònica
 • EMP0083E Annex I: Documentació
 • EMP0084E Annex II: plantilla incial de treballadors
 • ANEXO III   Annex III:Plantilla personal interí
 • EMP0093E Annex IV: Variacions de plantilla
 • EMP0156E Annex V: Sol·licitud d'informes d'adecuació
 • EMP0157E Annex VI: Descripció i anàlisi de llosc de treball
 • EMP0401E Annex IX: Declaracions responsables. Ajuda Salarial

Documentació Justificació

 

ECMAPT Sol·licitud de subvencions per a l'adaptació de llocs de treball i eliminació de barreres arquitectòniques en els Centres Especials d'Ocupació (Foment de l'ocupació de persones amb discapacitat o diversitat funcional). Servef 2018.

 

Models de sol·licitud

 • HOR0003E Domiciliació bancària
 • EMP0151E Annex I: Documentació
 • EMP0194E Annex II: Memòria adaptació de llocs
 • EMP0402E Annex III: Declaracions responsables. Programes d'adaptació de llocs

Models de Justificació

 

EENLAB Suport a la contractació indefinida en empresa ordinària de treballadors amb discapacitat o diversitat funcional procedents d'un enclavament laboral (Foment de l'ocupació de persones amb discapacitat o diversitat funcional). Servef 2018.

Models de sol·licitud

 • HOR0003E Domiciliació bancària
 • EMP0096E Annex I Contractació indefinida de persones amb discapacitat
 • EMP0151E Annex I Contractació indefinida
 • EMP0408E Declaracions responsables
 • EMP0194E Annex II: Memòria adaptació de llocs
 • HOR0071E Dades per a la notificació electrònica

Models de justificació

 • EMP0277E Anenex IV: Relació de despeses-factures
 • HOR0026E Declaració art. 34.5 Llei  38/2003 General de Subvencions
 • EMP0389E Declaració sobre publicitat i transparència
 • EMP0403E Declaració sobre l'import i destinació de l'ajuda

ECCEEI Projectes d'Inserció a través de CEE+I (Foment d'ocupació de persones amb diversitat funcional). Servef 2018.

Models de sol·licitud

 • HOR0003E Domiciliació bancària
 • EMP0146E AnnexI: Inserció a través d'un CEO+I
 • EMP0402E Declaració responsable
 • HOR0071E Dades per a la notificació electrònica
 • EMP0409E Annex III: Declaracions responsables d'inserció laboral

Models de justificació

 • EMP0277E Anenex IV: Relació de despeses-factures
 • HOR0026E Declaració art. 34.5 Llei  38/2003 General de Subvencions
 • EMP0389E Declaració sobre publicitat i transparència
 • EMP0403E Declaració sobre el importe i destinació de l'ajuda