Centres Especials d'Ocupació

Registre de Centres

Visualització de contingut web

Normativa reguladora

 • Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la LLei Geenral drets de les persones amb discapacitat i de la seu inclusió social. (BOE núm. 289, de 3 de deseembre de 2013).
 • Reial Decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s'aprova  el Reglament de Centres Especials d'Ocupació definits en  l'article 42  de la Llei 13/1982, de 7 d' abril, de Integració Social del Minusvàlid. (BOE núm 294, de 9 de desembre de 1985).
 • Reial Decret 1368/1985, de 17 de juliol, pel qual es  regula la relació laboral de caràcter especial dels minusvàlidas que treballen en els Centres Especials d'Ocupació(BOE de 08/08/1985)
 • Reial Decret 290/2004, de 20 febrero, pel quel es  regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment d'ocupació de les eprsones amb dicapacitat (BOE del 21/02/2004)
 • Reial Decret 469/2006 de 21 de abril (BOE nº 96 , de 22 d'abirl de 2006) pel qual es regulen les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajust de personal i social dels Centres Especials d'Ocupació
 • Reial Decret 427/1999, de 12 de març (BOE de 26 de març), pel qual es modifica el Reial Decret 1368/1985m de 17 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter fespecial dels minusvàlids que treballen en els Centres Especials d'Ocupació.
 • Reial Decret 364/2005 de 8 d'abril (BOE nº 94 de 20 d'abil de 2005) pel qual es regula el compliment alernatiu amb cràcter excepcional de la quota de reserva en favor dels treballadors amb discapacitat
 • Acord de 27 de març de 2015, del Consell, pel qual s'establixen directrius per a l'apliació de clàusules de caràcter social en la contratctació de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, així como en matèria de subvencions de l'Administració de la Generalitat (DOCV nº 7498 de 02/04/2015
 • Decret 227/2018 , del Consell, pel qual es regula la qualificació i inscripció dels Centres Especials d'Ocupació en el Registre de  Centres Especials d'Ús de la Comunitat Valenciana

Visualització de contingut web

Qualificació de CEO i noves activitats

2.1. CEO de nova creació

Qualificació i inscripció en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Comunitat Valenciana (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

 • Documentació:
  • Memòria tècnica del Projecte
  • Pla d'ajust personal i social: personal encarregat, actuacions a desenvolupar, ..
  • Memòria econòmica justificativa de la viabilitat econòmica del projecte.
  • Certificats de discapacitat del personal amb discapacitat / diversitat funcional, en cas de ser coneguts
  • CV del personal directiu
  • CV del personal encarregat de l'aplicació del pla d'ajust personal i social, en cas de ser conegut.
 • Reserva de denominació expedida pel Registre Mercantil Central

 

2.2. Registre de CEO qualificats en altres  CCAA

Qualificació i inscripció en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Comunitat Valenciana (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

 • Models:
 • Documentació:
  • Certificat del registre de la CCAA corresponent del registre com CEO, en vigor
  • comptes anuals inscrites en el Registre mercantil dels 3 últims exercicis
  • Memòria de les actuacions d'ajust personal i social dutes a terme durant l'últim exercici
  • Memòria tècnica del projecte a desenvolupar en el centre de treball de la Comunitat Valenciana
  • Memòria econòmica justificativa de la viabilitat econòmica del projecte en el centre de treball de la Comunitat Valenciana.
  • Estatuts de creació del CEO, així como de modificacions posteriors en cas d'hi haver hagut (ampliacions de capital, venda de participacions....)
  • Escriptures de poder
  • Certificats de discapacitat del personal amb discapacitat/diversitat funcional, en cas de ser coneguts.
  • CV del personal directiu
  • CV del personal encarregat de l'aplicació del  pla d'ajust personal i social, en cas de ser conegut.

 

2.3. Qualificació i inscripció como a CEE d'iniciativa social

Qualificació i inscripció com a centre especial d'ocupació d'iniciativa social.

Models:
EMP0493E. Qualificació i inscripció com a CEE d'iniciativa social

Documentació:

1. Acreditació de la personalitat jurídica i el caràcter social del CEE.

a)  En el cas de *CEEs promoguts i participats en més d'un 50%, directa o indirectament, per una o diverses entitats, ja siguen públiques o privades, que no tinguen ànim de lucre o que tinguen reconegut el seu caràcter social en els seus Estatuts, ja siguen associacions, fundacions, corporacions de dret públic, cooperatives d'iniciativa social o altres entitats de l'economia social, hauran de presentar:

Acreditació de la seua personalitat jurídica mitjançant escriptura de constitució i, si escau, acreditació de la seua inscripció en el registre corresponent, en el cas d'entitats la forma jurídica de les quals evidencie la falta d'ànim de lucre (associacions, fundacions, cooperatives d'iniciativa social…).

Estatuts de l'entitat en els quals s'especifique el caràcter social d'aquestes, en la resta de casos (corporacions de dret públic o altres entitats de l'economia social).

b) En el cas de CEOS la titularitat del qual correspon a societats mercantils en les quals la majoria de la seua capital social siga propietat d'alguna de les entitats assenyalades anteriorment, ja siga de forma directa o ben indirecta a través del concepte de societat dominant, hauran de presentar:


- Acreditació, mitjançant el llibre de registre corresponent, de correspondre la titularitat de les accions o participacions de la societat a alguna de les entitats enumerades en l'apartat anterior.

- Acreditació, mitjançant el llibre de registre corresponent, de pertànyer la societat a un grup social en el qual la societat dominant siga una de les entitats esmentades en l'apartat anterior.

- Acreditació de la personalitat jurídica de l'entitat sense ànim de lucre titular de mes del 50% del CEO, mitjançant escriptura de constitució i, si escau, acreditació de la seua inscripció en el registre corresponent.


2. Acreditació de l'aplicació de beneficis


Per a la qualificació inicial:

Estatuts de l'entitat on conste el compromís de la mateixa de destinar els possibles beneficis a les finalitats de creació d'oportunitats d'ocupació per a persones amb diversitat funcional o discapacitat, millora contínua de la seua competitivitat i de la seua activitat d'economia social.

A falta d'aquest esment estatutari, la voluntat de reinversió de beneficis s'acreditarà mitjançant escriptura d'elevació a públic d'acords socials en la qual es reculla aquest compromís per part del màxim òrgan de govern de l'entitat.

Per a CEO  ja qualificats com a CEO, hauran d'aportar així mateix, si escau:

Comptes Anuals acompanyats d'una declaració responsable de l'òrgan competent de l'entitat de l'acord social pel qual s'obliguen a la reinversió íntegra dels seus beneficis per a creació d'oportunitats d'ocupació per a persones amb diversitat funcional o discapacitat i la millora contínua de la seua competitivitat i de la seua activitat d'economia social, tenint en tot cas la facultat d'optar per reinvertir-los en el propi Centre Especial d'Ocupació o en altres Centres Especials d'Ús d'iniciativa social.

2.4. Inscripció camvi de titularitat de un CEO ja qualificat

Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments del Servici Valencià d'Ocupació i Formació (Tràmit que es farà servir EXCLUSIVAMENT quan no n'existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat)

Models:
EMP0495E. Inscripció canvi titularitat
Documentació:

Escriptures de compravenda de participacions socials.

Acreditació de la personalitat jurídica de qui haja realitzat la compra. En cas de persones jurídiques, hauran de presentar-se, a més, les escriptures de constitució d'aquesta, degudament actualitzades, on conste el capital social, la titularitat de les participacions socials i l'objecte d'aquesta.

Escriptures de modificació de les escriptures de constitució i Estatuts del CEE, si escau, així com escriptures acreditatives de la representació legal.

Memòria explicativa del projecte empresarial.

Declaració responsable de la nova representació legal del CEE acreditatiu de la intenció  de la nova persona titular de continuar el compliment dels requisits tinguts en compte per a la qualificació de l'entitat com a Centre Especial d'Ocupació, i molt especialment, el compliment de la prestació de serveis d'ajust personal i social mitjançant l'atenció individualitzada que requerisquen les treballadores i treballadors del CEE.

 

Visualització de contingut web

Altres qüestions relacionades amb la qualificació com CEO

Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (Tràmit que es farà servir EXCLUSIVAMENT quan no n'existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat).

 • EMP0290V Model de cartell de CEO
 • EMP0445E Model general per a COMUNICACIÓ:
  • cambi de titularitat
  • cambi d'adreça social
  • cambi d'objecte social
  • cambi d'adreça de notificació 
  • cambi de poder / representant legal
  • cambi denominació
  • altres: especifiqueu
 • EMP0153E Model estadísstic de cada any
 • EMP0191E Model de memòria
 • EMP0461E Informe de compliment d'objectius APS 
 • EMP0462E  Informe de compliment d'objectius APS