Centres Especials d'Ocupació

Registre de Centres

Visualització de contingut web

Normativa reguladora

 • Orde de 10 d'abril de 1986, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, per la qual es crea el Registre de Centres Especials d'Ocupació de Minusvàlids de la Comunitad Valenciana. (DOGV núm. 376 de 14 de Maig de 1986).
 • Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la LLei Geenral drets de les persones amb discapacitat i de la seu inclusió social. (BOE núm. 289, de 3 de deseembre de 2013).
 • Reial Decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s'aprova  el Reglament de Centres Especials d'Ocupació definits en  l'article 42  de la Llei 13/1982, de 7 d' abril, de Integració Social del Minusvàlid. (BOE núm 294, de 9 de desembre de 1985).
 • Reial Decret 1368/1985, de 17 de juliol, pel qual es  regula la relació laboral de caràcter especial dels minusvàlidas que treballen en els Centres Especials d'Ocupació(BOE de 08/08/1985)
 • Reial Decret 290/2004, de 20 febrero, pel quel es  regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment d'ocupació de les eprsones amb dicapacitat (BOE del 21/02/2004)
 • Reial Decret 469/2006 de 21 de abril (BOE nº 96 , de 22 d'abirl de 2006) pel qual es regulen les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajust de personal i social dels Centres Especials d'Ocupació
 • Reial Decret 427/1999, de 12 de març (BOE de 26 de març), pel qual es modifica el Reial Decret 1368/1985m de 17 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter fespecial dels minusvàlids que treballen en els Centres Especials d'Ocupació.
 • Reial Decret 364/2005 de 8 d'abril (BOE nº 94 de 20 d'abil de 2005) pel qual es regula el compliment alernatiu amb cràcter excepcional de la quota de reserva en favor dels treballadors amb discapacitat
 • Acord de 27 de març de 2015, del Consell, pel qual s'establixen directrius per a l'apliació de clàusules de caràcter social en la contratctació de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, així como en matèria de subvencions de l'Administració de la Generalitat (DOCV nº 7498 de 02/04/2015

Visualització de contingut web

Qualificació de CEO i noves activitats

2.1. CEO de nova creació

Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (Tràmit que es farà servir EXCLUSIVAMENT quan no n'existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat)

 • Documentació:
  • Memòria tècnica del Projecte
  • Pla d'ajust personal i social: personal encarregat, actuacions a desenvolupar, ..
  • Memòria econòmica justificativa de la viabilitat econòmica del projecte.
  • Certificats de dscapacitat del personal discapacitat, en cas de ser coneguts
  • CV del personal directiu
  • CV del personal encarregat de l'aplicació del pal d'ajust personal i social, encas de ser conegut.
 • Reserva de denominació expedida per el Registre Mercantil Central

 

2.2. Registre de CEO qualificats en altres  CCAA

Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (Tràmit que es farà servir EXCLUSIVAMENT quan no n'existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat)

 • Models:
 • Documentació:
  • Certificat del registre de la CCAA corresponent del registre com CEO, en vigor
  • comptes anuals inscrites en el Registre mercantil dels 3 últims exercicis
  • Memòria de les actuacions d'ajusts personal i social dutes a terme durant l'ultim exercici
  • Memòria tècnica del projecte a desenvolupar en el centre de treball de la Comunitat Valenciana
  • Memòria econòmica justificativa de la viabilitat ecoòmica del projecte en el centre de treball de la Comunitat Valenciana.
  • Estatus de creació del CEO, així como de modificacions posteriors en cas hi haver hagut (ampliacions de capital, venda de participacions....)
  • Escriptures de poder
  • Certificats de discapacitat del personal discapacitat, en cas de ser coneguts.
  • CV del personal directiu
  • CV del personal encarregat de l'aplicació de la pla d'ajust personal i social, en cas de ser conegut.

 

2.3. Ampliació activitats de CEO qualificats

Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments del Servici Valencià d'Ocupació i Formació (Tràmit que es farà servir EXCLUSIVAMENT quan no n'existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat)

 • Models:                      
 • Documentació:
  • Memòria de les actuacions d'ajsut personal i social dutes a terme durant l'últim exercici en el CEO
  • Memòira tècnica del projecte d'ampliació d'activitat
  • Memòria econòmica justificativa de la viabiliatat econòmica del projecte d'ampliació d'activitat

Visualització de contingut web

Altres qüestions relacionades amb la qualificació com CEO

Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (Tràmit que es farà servir EXCLUSIVAMENT quan no n'existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat).

 • EMP0290V Model de cartell de CEO
 • EMP0445E Model general per a COMUNICACIÓ:
  • cambi de titularitat
  • cambi d'adreça social
  • cambi d'objecte social
  • cambi d'adreça de notificació 
  • cambi de poder / representant legal
  • cambi denominació
  • altres: especifiqueu
 • EMP0153E Model estadísstic de cada any
 • EMP0191E Model de memòria
 • EMP0461E Informe de compliment d'objectius APS 
 • EMP0462E  Informe de compliment d'objectius APS